Titel:
6 Gleichheit
Autor:
Luhmann, Niklas Wikipedia